Cao Đài – Tôn giáo của người Việt

Ðạo Cao Ðài hay Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, là một nền tân giáo được Đức Chí Tôn (hay Ngọc Hoàng Thượng Đế) dùng huyền diệu cơ bút sáng lập tại tỉnh Tây Ninh vào năm Bính Dần (1926), với tôn chỉ: “Tam giáo qui nguyên, Ngũ chi phục nhứt” để độ rỗi chúng sanh. 

Tên gọi Cao Ðài, theo nghĩa đen chỉ “một cái đài cao”, nơi mà Thượng Đế ngự trị. Đạo Cao Đài là tôn giáo độc thần chỉ thờ duy nhất Thượng Đế với danh xưng đầy đủ là “Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.

Đạo Cao Đài có nét đặc biệt là không có giáo chủ, vì chính niềm tin rằng Thượng Đế đã trực tiếp khai mở Đạo và chính Ngài là Đức Giáo Chủ duy nhất.

Tuy là một tôn giáo mới, Cao Đài đã nhanh chóng phát triển quy mô về mặt tín đồ. Theo thông tin của Ban Tôn giáo Chính phủ, số lượng tính đồ Cao Đài khoảng 1,3 triệu (trong đó hơn 13 ngàn chức sắc, hơn 26 ngàn chức việc). Số liệu thống kê số lượng tín đồ đạo Cao Đài hiện nay có sự chênh lệch giữa chính quyền nhà nước và tổ chức tôn giáo. Theo báo cáo của các Hội thánh Cao Đài năm 2020, tín đồ đạo Cao Đài có hơn 2,6 triệu. 

Trên toàn quốc có 37 tỉnh thành có đạo Cao Đài. Ngoài ra, còn có một số lượng tín đồ ở các quốc gia khác như Mỹ, Canada, Úc,…