Category: Nhân học

Ruth Benedict là ai?

Ruth Benedict là ai?
Ruth Benedict (1887-1948) là một trong những nhà nhân học văn hóa nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và xã hội. Cuộc đời và sự nghiệp…