Blog

Adam Smith là ai?

Adam Smith là ai?
Adam Smith là một nhà kinh tế học, triết gia, và nhà văn người Scotland, được coi là một trong những tượng đài quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh tế và triết học trong…

Ruth Benedict là ai?

Ruth Benedict là ai?
Ruth Benedict (1887-1948) là một trong những nhà nhân học văn hóa nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và xã hội. Cuộc đời và sự nghiệp…

Sigmund Freud là ai?

Sigmund Freud là ai?
Sigmund Freud được xem xét là một trong những nhà tâm lý học lớn nhất trong lịch sử, và ông đã đặt nền móng cho nhiều khía cạnh quan trọng của tâm lý học hiện…

Edward Said là ai?

Edward Said là ai?
Edward Said (1935 – 2003) một học giả xuất sắc và người viết nổi tiếng, ông sinh ra trong một gia đình người Palestine có truyền thống trí thức. Edward Said là một trong những…