Category: Tâm lý

Sigmund Freud là ai?

Sigmund Freud là ai?
Sigmund Freud được xem xét là một trong những nhà tâm lý học lớn nhất trong lịch sử, và ông đã đặt nền móng cho nhiều khía cạnh quan trọng của tâm lý học hiện…

William James là ai?

William James là ai?
William James, tên đầy đủ là William James Sr., là một nhà triết học, nhà tâm lý học, và nhà tri thức người Mỹ nổi tiếng, được coi là một trong những tác giả quan…

Albert Bandura là ai?

Albert Bandura là ai?
Albert Bandura, một trong những nhà tâm lý học nổi tiếng và tầm quan trọng trong lĩnh vực tâm lý học, đã đặt dấu ấn sâu đậm vào nghiên cứu và hiểu biết về hành…