Blog

William James là ai?

William James là ai?
William James, tên đầy đủ là William James Sr., là một nhà triết học, nhà tâm lý học, và nhà tri thức người Mỹ nổi tiếng, được coi là một trong những tác giả quan…

Karl Marx là ai?

Karl Marx là ai?
Karl Marx (1818-1883) một nhà triết học, kinh tế học và nhà chính trị người Đức, đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử của con người qua sự phát triển của triết…