Émile Durkheim là ai?

Émile Durkheim là ai?

Émile Durkheim (1858-1917) là một trong những nhà xã hội học, triết học và nhà tâm lý học nổi tiếng nhất của Pháp và thế giới. Durkheim là một trong những người sáng lập của khoa học xã hội hiện đại, đặc biệt là lĩnh vực xã hội học, và là một trong những nhà văn chương và nhà phê bình xã hội quan trọng nhất của thế kỷ XX.

Durkheim đã có những đóng góp to lớn cho lĩnh vực khoa học xã hội, đặc biệt là về khái niệm về xã hội và vai trò của nó đối với cá nhân. Ông cũng đã nghiên cứu về sự bất đồng và những cách giải quyết sự bất đồng trong xã hội, cũng như về nhà nước và vai trò của nó trong xã hội.

Durkheim đã sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học để nghiên cứu các hiện tượng xã hội và giải thích chúng, và được coi là một trong những nhà phương pháp học xã hội quan trọng nhất.

Công trình nổi bật của Durkheim bao gồm “The Rules of Sociological Method” (1895), Suicide (1897), và “The Elementary Forms of Religious Life” (1912). Tầm ảnh hưởng của ông trải rộng đến nhiều lĩnh vực, từ triết học và xã hội học đến giáo dục và chính trị.

Lý thuyết về xã hội của Émile Durkheim

Khái niệm về xã hội và vai trò của xã hội đối với cá nhân

Theo Émile Durkheim, xã hội là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài cá nhân, có thể kiểm soát hành vi và suy nghĩ của họ. Xã hội được tạo nên bởi những mối quan hệ và tương tác giữa các cá nhân, và có tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ, hành vi, giá trị và niềm tin của mỗi cá nhân. Điều này cho thấy rằng xã hội không chỉ là tổng thể của các cá nhân, mà còn là một thực thể độc lập tồn tại đối với mỗi cá nhân.

Durkheim cũng cho rằng xã hội có vai trò quan trọng trong việc xác định và hình thành bản sắc và nhận thức của mỗi cá nhân. Xã hội tạo ra những giá trị, quy tắc và các phương thức hành vi được chấp nhận trong một cộng đồng nhất định, và các cá nhân bị ảnh hưởng bởi những giá trị và quy tắc đó. Nói cách khác, xã hội không chỉ tác động đến hành vi của cá nhân, mà còn tác động đến suy nghĩ, cảm xúc và giá trị của họ.

Vì vậy, Durkheim cho rằng nghiên cứu xã hội là cần thiết để hiểu rõ những yếu tố xã hội và cách chúng tác động đến các cá nhân và cộng đồng. Từ đó, người ta có thể tìm cách cải thiện đời sống của mọi người và xây dựng một cộng đồng hài hòa và phát triển.

Khái niệm về sự bất đồng và những cách giải quyết sự bất đồng trong xã hội

Theo Émile Durkheim, sự bất đồng xã hội là tất yếu và tồn tại trong mọi xã hội. Sự bất đồng có thể bao gồm các yếu tố như sự khác biệt về địa vị xã hội, sự khác biệt về giá trị và niềm tin, và sự khác biệt về quan điểm về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội khác.

Durkheim cho rằng, trong khi sự bất đồng xã hội có thể dẫn đến mâu thuẫn và xung đột, nó cũng là một yếu tố tất yếu và có ích trong việc phát triển và tiến bộ của một xã hội. Sự bất đồng có thể thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, khuyến khích sự phân tách và chuyển đổi, và đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành những giá trị và tư tưởng mới.

Durkheim cũng đã đề xuất một số cách giải quyết sự bất đồng trong xã hội. Theo ông, giáo dục có thể giúp các cá nhân hiểu và chấp nhận sự khác biệt, đồng thời trang bị họ với kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và xây dựng một cộng đồng hài hòa. Hơn nữa, nhà nước có thể giúp giải quyết sự bất đồng bằng cách thiết lập các quy tắc và pháp luật công bằng và có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi và nhu cầu của các tầng lớp xã hội khác nhau được bảo vệ.

Khái niệm về nhà nước và vai trò của nhà nước trong xã hội

Theo Émile Durkheim, nhà nước là một tổ chức quyền lực được thành lập bởi xã hội để thực hiện chức năng quản lý và bảo vệ lợi ích của toàn bộ cộng đồng. Nhà nước là một khái niệm phức tạp và đa dạng, có thể bao gồm các tổ chức chính trị, pháp lý, hành chính và quân sự, tùy thuộc vào từng xã hội cụ thể.

Vai trò của nhà nước trong xã hội rất quan trọng và đa dạng. Nhà nước có thể giúp giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cộng đồng, đảm bảo sự an toàn và bình yên cho toàn bộ xã hội, và đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước.

Ngoài ra, nhà nước còn có trách nhiệm quan trọng trong việc định hướng giáo dục và văn hóa của cộng đồng, đảm bảo quyền lợi và tự do cá nhân, và giải quyết các mâu thuẫn và tranh chấp trong xã hội.

Tuy nhiên, Durkheim cũng nhận ra rằng quyền lực của nhà nước cần được kiểm soát và giám sát để đảm bảo sự công bằng và tránh bị lạm dụng. Ông cho rằng, nhà nước nên được xây dựng trên cơ sở pháp luật công bằng và hiệu quả, và được giám sát bởi các tổ chức và cộng đồng để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm.

Đóng góp của Émile Durkheim vào lĩnh vực khoa học xã hội

Émile Durkheim là một trong những nhà xã hội học tiên phong trong việc xây dựng cơ sở lý thuyết cho khoa học xã hội. Ông đã đóng góp rất nhiều vào lĩnh vực này bằng cách:

 1. Xác định xã hội là một đối tượng khoa học: Durkheim đã khẳng định rằng xã hội là một đối tượng khoa học độc lập, tồn tại và ảnh hưởng đến con người. Theo ông, xã hội không chỉ là tổng hợp của các cá nhân, mà còn có những tính chất đặc thù riêng.
 2. Phát triển lý thuyết chức năng: Durkheim đã phát triển lý thuyết chức năng, cho rằng xã hội có các thành phần chức năng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự và ổn định xã hội. Lý thuyết này đã giúp xác định vai trò của các yếu tố xã hội trong việc duy trì và phát triển xã hội.
 3. Nghiên cứu về tộc học: Durkheim đã đóng góp vào lĩnh vực tộc học, bằng cách khẳng định rằng tộc là một đơn vị xã hội độc lập, có những tính chất đặc thù và ảnh hưởng đến con người.
 4. Xây dựng phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội: Durkheim đã đưa ra phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội tiên tiến, bao gồm việc thu thập số liệu thống kê và phân tích chúng để đưa ra các kết luận khoa học.
 5. Tích cực đóng góp vào lý thuyết và phương pháp giáo dục: Durkheim đã đóng góp vào lý thuyết giáo dục và phương pháp giảng dạy. Ông đã khuyến khích sự phát triển của giáo dục đại học và quan tâm đến giáo dục công dân.

Thực tiễn áp dụng lý thuyết của Durkheim vào thế giới hiện đại

Trong giáo dục và học tập

 1. Giáo dục công dân: Durkheim cho rằng giáo dục có vai trò quan trọng trong việc giúp hình thành và duy trì nền tảng xã hội. Ông khuyến khích giáo dục công dân, tập trung vào giảng dạy các giá trị và kỹ năng cần thiết để trở thành một thành viên tốt của xã hội.
 2. Giáo dục đại học: Durkheim đã đóng góp vào sự phát triển của giáo dục đại học. Ông khuyến khích sự phát triển của giáo dục đại học nhằm tạo ra những nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu và chuyên gia cho xã hội.
 3. Phương pháp giảng dạy: Durkheim đưa ra những khái niệm cơ bản như tập thể và quy tắc, và cho rằng giáo dục nên được xây dựng dựa trên những khái niệm này. Phương pháp giảng dạy được đề xuất bởi Durkheim chú trọng đến việc học sinh cần phải học cách hành xử và tương tác với những người khác trong một tập thể.
 4. Tư tưởng xã hội: Durkheim cho rằng giáo dục không chỉ giúp hình thành kiến thức và kỹ năng mà còn giúp hình thành tư tưởng xã hội. Ông khuyến khích giáo dục phải xây dựng trên cơ sở những giá trị và tư tưởng xã hội tích cực.
 5. Tư duy khoa học: Durkheim đã đưa ra phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và cho rằng giáo dục phải hướng tới việc giúp học sinh phát triển tư duy khoa học. Điều này đảm bảo rằng họ có thể áp dụng những phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề xã hội.

Trong chính sách xã hội

 1. Chính sách giáo dục: Durkheim cho rằng giáo dục có vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển xã hội. Do đó, chính sách giáo dục phải tập trung vào việc hình thành những công dân có đạo đức và có năng lực để góp phần vào sự phát triển của xã hội.
 2. Chính sách tội phạm: Durkheim cho rằng tội phạm là một hiện tượng xã hội, và các hình thức tội phạm phản ánh những vấn đề xã hội sâu sắc. Do đó, chính sách tội phạm cần tập trung vào việc giải quyết những vấn đề xã hội này để giảm thiểu tội phạm.
 3. Chính sách về tôn giáo: Durkheim cho rằng tôn giáo là một phần của văn hoá xã hội và có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của xã hội. Do đó, chính sách về tôn giáo cần tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo, đồng thời khuyến khích sự đa dạng tôn giáo để đảm bảo sự hòa hợp và đồng thuận trong xã hội.
 4. Chính sách về sức khỏe tâm thần: Durkheim cho rằng tình trạng tự tử là một chỉ số quan trọng cho sức khỏe tâm thần của xã hội. Chính sách về sức khỏe tâm thần cần tập trung vào việc đảm bảo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, đồng thời cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và giáo dục để giảm thiểu tình trạng tự tử.
 5. Chính sách về tuyển dụng và phát triển nhân lực: Durkheim cho rằng nhân lực là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển xã hội. Do đó, chính sách về tuyển dụng và phát triển nhân lực cần tập trung vào việc đảm bảo sự công bằng trong quá trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, đồng thời thúc đẩy sự hòa nhập và đa dạng hóa trong môi trường làm việc.
 6. Chính sách về quyền lợi lao động: Durkheim cho rằng quyền lợi lao động là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì một xã hội ổn định. Chính sách về quyền lợi lao động cần tập trung vào việc đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời tạo điều kiện để người lao động có thể đóng góp vào sự phát triển của xã hội.
 7. Chính sách về bảo vệ môi trường: Durkheim cho rằng môi trường sống là một phần không thể thiếu của xã hội và cần được bảo vệ. Chính sách về bảo vệ môi trường cần tập trung vào việc giảm thiểu tác động của con người đến môi trường, đồng thời đẩy mạnh việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để bảo vệ môi trường.

Kết luận

Émile Durkheim là một nhà xã hội học vĩ đại của thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, ông đã có những đóng góp lớn cho lĩnh vực khoa học xã hội, đặc biệt là lý thuyết về xã hội và vai trò của xã hội đối với cá nhân. Những ý tưởng và lý thuyết của Durkheim đã ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực trong xã hội, từ giáo dục, học tập, chính sách xã hội đến quản lý tổ chức và công việc.

Nhờ đóng góp của ông, chúng ta hiểu được tầm quan trọng của xã hội và sự ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của con người. Đồng thời, các chính sách xã hội cũng được định hình và phát triển hơn với những ý tưởng về sự đa dạng, công bằng và ổn định trong xã hội.